Dell PowerEdge 2950 호환 CPU 목록

CPU 검색 필터

Process Type = Xeon
FSB = 1333
cores = 4
L2 cache = 12 MB
Speed <= 3.16 Ghz

http://www.cpu-world.com/

Number of records: 21
S-Spec number Processor Type Processor number Part number Processor speed (MHz) Bus speed (MHz) L2 cache size (KB) Socket type Core Stepping Cores
QFTX Xeon X5460 AT80574KJ087N 3167 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
SLBBA Xeon X5460 AT80574KJ087N
BX80574X5460A
BX80574X5460P
3167 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
QFUB Xeon X5450 AT80574KJ080NT 3000 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
SLBBE Xeon X5450 AT80574KJ080NT
BX80574X5450A
BX80574X5450P
3000 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
SLBBQ Xeon L5430 AT80574JJ067N
BX80574L5430A
BX80574L5430P
2667 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
QFVZ Xeon L5420 AT80574JJ060N 2500 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
SLBBR Xeon L5420 AT80574JJ060N
BX80574L5420A
BX80574L5420P
2500 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
QFWD Xeon L5410 AT80574JJ053N 2333 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
SLBBS Xeon L5410 AT80574JJ053N
BX80574L5410A
BX80574L5410P
2333 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
QFUF Xeon E5450 AT80574KJ080N 3000 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
SLBBM Xeon E5450 AT80574KJ080N
BX80574E5450A
BX80574E5450P
3000 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
QFTM Xeon E5440 AT80574KJ073N 2833 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
SLBBJ Xeon E5440 AT80574KJ073N
BX80574E5440A
BX80574E5440P
2833 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
QFTS Xeon E5430 AT80574KJ067N 2667 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
SLBBK Xeon E5430 AT80574KJ067N
BX80574E5430A
BX80574E5430P
2667 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
QFUP Xeon E5420 AT80574KJ060N 2500 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
SLBBL Xeon E5420 AT80574KJ060N
BX80574E5420A
BX80574E5420P
2500 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
QFUU Xeon E5410 AT80574KJ053N 2333 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
SLBBC Xeon E5410 AT80574KJ053N
BX80574E5410A
BX80574E5410P
2333 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
QFUY Xeon E5405 AT80574KJ041N 2000 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4
SLBBP Xeon E5405 AT80574KJ041N
BX80574E5405A
BX80574E5405P
2000 1333 12288 Socket 771 (LGA771) E0 4

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다

*